29 Mayıs - 1 Haziran 2024
İSTANBUL FUAR MERKEZİ
Hafta İçi: 09:30 - 19:00
Cumartesi: 09:30 - 16:00
Ana Destekçi:

KATILIM BİLGİLERİ

KATILIM ŞARTLARI

Aşağıdaki Koşullar Katılımcılarla yapılacak olan Sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek ve belgenin arka yüzünde yer alacaktır. Katılımcılar Katılım Sözleşmesini imzaladıklarında bu koşulları kabul etmiş olacaklardır.

1. TANIMLAR

 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile yapılmakta olan bu Fuarın organizatörü SADA UZMANLIK FUARLARI TİCARET A.Ş.'dir.
 2. İşbu katılım koşulları organizatör ile katılımcı arasında yapılan her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu şartlar ve yapılan diğer akitler için Türkiye Cumhuriyeti Mahkeme ve Kanunları geçerlidir.
 3. İşbu katılma belgesi aksi SADA tarafından bildirilmediği sürece ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ticari mukavelename olarak kabul edilecektir. SADA'nın yükümlülükleri TOBB tarafından ortaya konmuş bulunan Yurtiçinde Fuar Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde belirlenmiştir.
 4. SADA katılımcının haklarını kaybettirmeksizin sözleşme ve hizmetlerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya, eklemeye, düzeltmeye ve tefsire yetkili olacaktır.
 5. Organizatör tarafından katılımcıya gönderilebilecek bilgi, talimat ve dokümantasyon ancak bu koşulları tamamlayabilir nitelikte olabilecek, hiç bir şekilde bu belge ve sözleşme şartlarını değiştirecek veya yerine geçecek nitelikte kabul edilmeyecektir.
 6. Fuar Alanı ve taşıdığı şartlarla ilgili olarak Organizatör Katılımcıya her türlü bilgiyi sağlamıştır. Katılımcı Fuar Alanının koşullarına ve kendisine tahsis edilmiş alanın zeminine ilişkin olarak herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Fuar Alanı zemini asfalt, beton veya sıkıştırılmış sert toprak/stabilize zeminli olup her katılımcının kiraladıkları stant alanı hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilecektir.

2. BAŞVURU, SÖZLEŞME , ÖDEMELER

 1. Katılım Formunda belirlenen ücret bu sözleşmenin akdi sırasında SADA'ya ödenecek, iştirakçı katılma ücretinin tamamını ödemedikçe hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Taraflarca ücretin taksitler halinde ödenmesi kararlaştırılmış ise, belirtilen tüm taksitlerden herhangi birinin zamanında ifa edilmemesi halinde, kalan ödemeler de muaccel olur. Bu halllerde SADA sergisinin/fuarının bütününün selameti açısından gerekli gördüğü bütün tedbirleri alma hakkına sahip olacak, ayrıca sözleşme bedelinin tahsili için yasal işlem yapabileceği gibi sözleşmeyi sona erdirerek, bu nedenle yaptığı masrafları ve uğradığı zararı katılımcıdan talep edebilecektir.
 2. Katılım Formunu imzalayarak sergi veya fuara katılmayı kabul eden katılımcı bu imzadan sonra vazgeçemez ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu nedenle, fuarın ilgili mevzuat gereği yapılamaması ya da ceza uygulamasına muhatap olunması hali SADA için, bu zararları tazmin talep etme hakkını doğurur.
 3. SADA katılma sözleşmesinin akdine rağmen serginin bütününün selameti açısından katılımcıyı red hakkına sahip olacak, ancak red durumunda katılımcının ödediği katılma ücreti tümüyle geri ödenecektir. SADA'nın bu konudaki mali ve hukuki yükümlülüğü sözleşme bedeli ile sınırlıdır.

3. SERGİLENECEK ÜRÜNLER, STANTLAR, KURULUŞ V.S.

 1. SADA, katılımcısına belirtilen hizmetler ve ekli olan çerçevesinde olmak üzere bir sergileme alanı ve sözleşmede ayrıca ücreti ödeneceği belirtildiği takdirde stantart bir stant malzemesinden oluşan stant malzemesini vermekle yükümlü olacak, katılımcı kendisine teslim edilen stant malzemelerini gerekli özeni gösterecek, gerek fuar alanına, gerekse stant malzemelerine kesinlikle zarar vermeyecektir.
 2. Stantların iç dekorasyonu, katılımcıların kendi elemanları tarafından her türlü malzeme ve harcamaları kendilerine ait olmak üzere yapılacaktır. Fuar alanının içerisinde bulunan bazı holler için metre kare büyüklük sınırları ve kullanılacak olan stant malzemesi konusunda kısıtlamalar ve zorunluluklar getirilmiştir. Katılımcı tüm sergileme ve tanıtım faaliyetini kiraladığı bölümün belirlediği alan içerisinde yapacaktır. SADA'nın her türlü denetim ve değişiklik hakkı saklı kalmak üzere katılımcı stant dekorasyon projelerini boyut ve genel sergi düzenine uygunluğu açısından SADA'ya onaylatma zorunda olacaktır. SADA, açık alanda sergileme yapacak katılımcıya, katılım formunda belirtilen boyut ve şartlara uygun boş alan gösterecek, buraya kurulacak proje SADA'ya önceden onaylatılmış stant ya da başka bir sergileme düzeninin yapımı, dekorasyon ve bu alanın Fuar bitiminden sonra zamanında boşaltılması işlemleri ve masrafları ve cezaları katılımcıya ait olacaktır. Aksi halde doğabilecek her türlü masraf, ödeme, ceza ile hasar ve kaybın sorumluluğu herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın katılımcıya aittir. Taraflar, fuar/sergi alanı içinde katılımcıya tahsis edilen yerle ilgili olarak herhangi bir bedel indirimi ya da fark ödenmesi talebinde bulunmayacaktır.
 3. Katılımcının bedelini ödemediği ve sağlanması için talepte bulunmadığı bütün hizmetler SADA'nın (İFM nin atamış olduğu) bu işler ile ilgili atamış olduğu taşeronlar tarafından ücreti karşılığında verilecektir..
 4. Katılımcılar fuarın açılmasından en geç 3 saat önce stantlarına girmiş ve sergilemeye hazır olmalıdırlar. Katılımcılar fuarın resmi kapanış saatinden önce hiçbir şekilde sergileme malzemelerini çıkartamazlar veya stantlarını toplayamazlar.
 5. Katılımcı serginin/fuarın açılışından en az 3 saat önce dekorasyonunu tamamlamış, mallarını sergilemeye hazır hale getirmiş olacak ve sergi süresince stantlarından teknik ve ticari bilgi verebilecek bir elemanını mutlaka bulunduracaktır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının ödeme yükümlülükleri devam ederken, stantı hiçbir uyarı yapılmaksızın SADA tarafından tasarruf edilebilecektir.
 6. Fuar alanının çeşitli bölümlerinde sergileme yapacak veya ürünleri muhtelif kategorilerde bulunan katılımcılar için büyük ve ağır sergileme malzemelerini alana sokmak için bir program hazırlanacaktır. Katılımcılar bu programa uymakla yükümlüdürler.
 7. Katılımcılar; organizatör, fuar alanı işletmecisi, belediyeler, yerel yönetimler ve merkezi yönetimle ilgili işçi sendikaları tarafından konmuş ve sergileme alanında geçerli olan, Çalışma ve İş güvenliği genel ve özel yasaları ve uygulamaları ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı gereği her türlü kurala uymayı kabul ve taahhüt ederler.
 8. Katılımcı bu anlaşmayla sağladığı hakları kısmen de olsa hiçbir şekilde başka bir kişi ya da kuruluşa kiralamayacak veya devretmeyecektir. Stant içi veya dışında işbu akde taraf katılımcıdan başka her ne ad altında olursa olsun başka bir kişi veya firmanın tanıtımı yapılamaz.
 9. SADA kendi nam ve hesabına, detayları katılımcılar tarafından sağlanacak bir fuar katalogunu istediği form ve şekilde bastırabilir. Katılımcılar bu kataloga girmesini uygun gördükleri bilgileri belirlenen sürede temin edeceklerdir. SADA veya atamış bulunduğu editör bu katalogda yer alan bilgilerin içeriği veya doğru veya yanlış basımı ya da eksik olması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 10. Katılımcılar fuarın kurulmasından toplanmasına kadarki süreçte organizatörün koyacağı tüm kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallardan bazıları katılımcı el kitabında açık olarak belirtilmiştir.

4. GÜVENLİK, SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SINIRLARI

 1. SADA organizatöre düşebilecek genel sigorta konularını içeren bir sigorta poliçesi ile alanı sigorta ettirmiş olmakla beraber katılımcılar kendi alanları, personeli ve üçüncü şahıslara karşı meydana gelebilecek hasarlardan kendileri sorumludurlar. Katılımcılar kendi alanları dışında olsa dahi kendilerine veya çalışanlarına veya taşeronlarına ait her türlü araç, gereç, makine ve aletle ya da insanlarca yapılan hata ve kusurlar sonucunda diğer şahıs, stant ve malzemeye verecekleri hasardan sorumludurlar.
 2. SADA fuar sırasında katılımcıların sergileme malzemelerine ya da kişisel eşya veya kıymetli mallarına karşı meydana gelebilecek hırsızlık, zarar, ziyan ve kaybolma gibi şeylerden sorumlu değildir. Katılımcılar bu konuda gerekli tedbirleri almakla ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür.
 3. SADA, katılımcıların mal, personel, müteahhit, çalışanlar veya her türlü üçüncü şahıslara karşı hırsızlık, yangın, fırtına, tabii afetler, güvenlik, savaş, genel ve özel grevler veya lokavt gibi durumlardan dolayı hiçbir sorumluluk taşımaz. Fuarın bu koşullar veya fors major kabul edilen diğer hallerden dolayı geç açılması, ertelenmesi, yarıda kesilmesi ya da hiç açılamaması halinde SADA sorumlu olmayacağından katılımcıların sigorta poliçelerinde bu tür zarar ve ziyanı kapsamaları önerilir.
 4. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen koşullardan bir veya birkaçının meydana gelmesi ve fuarın yarıda kalması ya da tamamen açılamaz olması durumunda SADA, Katılımcı tarafından ya da üçüncü şahıslarca ödenen ve ödenmesi taahhüt edilmiş olan her türlü ücret, tazminat, vs. tutarları masrafları karşılığı olarak tahsile ve tutmaya yetkilidir.
 5. SADA, fuarın genel selameti açısından, organizasyonun başka bir zaman veya mekânda yapılmasına karar verirse işbu akit ve ekleri aynen geçerli olacak, katılımcılar sözleşme şartlarına aynen uymak durumunda olacaklardır. SADA böyle bir durumdan dolayı herhangi bir maddi iade ya da tazminata muhatap bırakılamaz.
 6. SADA, hiçbir kanuni yaptırıma gerek olmadan fuarın genel yapısı ya da gidişatına uygun olmadığını düşündüğü kişi ve kurumları fuara kabul etmemek yetkisine sahiptir.
 7. Katılımcı sergiye/fuara hiçbir zor altında kalmaksızın kendi istek ve iradesiyle katıldığını, SADA' nın serginin/fuarın ticari başarısı konusunda hiçbir taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 8. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak damga vergisi taraflar arasında eşit olarak üstlenilecek olup, Katılımcı damga vergisini imza tarihinden itibaren en geç 7(yedi) gün içinde kamu makamına ödeyerek ödemeyi teyit eden belge de eklenerek ödenen tutarın %50’sini SADA’ YA faturalayarak gönderecektir. SADA kendisine tebliğ edilen tutarı Katılımcı’nın borcundan mahsup ederek ödeyecektir. Katılımcının damga vergisini süresinde ödememesi halinde SADA, Katılımcıyı Fuar alanına almamak ve aylık en az %3 gecikme faizi ekleyerek ödemeyi Katılımcı’ ya rücu etmek de dâhil gerekli yasal işlemleri yapabilir.
 9. İşbu sözleşmeye ilişkin şikâyet ve anlaşmazlıklar ancak fuarın kapanış tarihine kadar ve yazılı olarak SADA'ya ulaştırıldığı takdirde işleme konacaktır. Bu sözleşmeden ya da feshinden kaynaklanan uyuşmazlıkların halli için Ankara mahkemeleri yetkilidir.
İş makinaları sektörünün buluşma noktası

17. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı

ORGANİZATÖR
Sada Uzmanlık Fuarları A.Ş.
Tel: (312) 440 8800
https://www.sada.com.tr

A Tarsus Group Company